ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΔΑ:Ω9ΦΜΟΞΓΥ-ΨΚΒ

timthumbFN7J2WFL

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης δικτύου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης .
Εγκρίνει την υπ’ αριθμό 6/2015 Μελέτη για την παροχή υπηρεσίας πλήρης εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 για τις ανάγκες δικτύου φωνής και δεδομένων προϋπολογισμού 497,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναθέτει απ’ ευθείας την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης δικτύου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης , στην εταιρεία « EXTEND Εμπόριο και Επισκευή Η/Υ του κ. Αλαβέρα Ιωαν. Παναγιώτη με έδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 57, και ΑΦΜ 120513592 Δ.Ο.Υ Κω».
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 495,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε βάρος του Κ.Α 6265.01 του Προϋπολογισμού έτους 2015.

Δείτε την απόφαση όπως αναρτήθηκε στο Διαύγεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,
ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Απόφαση 35 Θέμα 12
Που έχει καταχωρηθεί στο Πρακτικό της από 11-3-2015 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:
Σήμερα στις έντεκα (11) μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας & Αστικής Συγκοινωνίας Δήμου Κω, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της Επιχείρησης ύστερα από την υπ’ αρ. 194/ 6-3-2015 έγγραφη πρόσκληση που εκδόθηκε από την Πρόεδρο και επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του αυθημερόν.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (11) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πη Βασιλεία – Πρόεδρος
2. Κιαπόκα Καλλιόπη – Αντιπρόεδρος
ΜΕΛΗ:
3. Γιωργαλής Λάμπρος
4. Γιάχου Δήμητρα
5. Πιστικάκης Μιχαήλ
6. Κικέ Μαρία
7. Τσολάκη Ελένη – Ξανθίππη
8. Αγαπόπουλος Αχιλλέας
9. Γκιντιζές Αντώνιος
10. Κανταρζή Σταματία
11. Γιωργαλλής Μιχαήλ – Αναπληρωματικό μέλος
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης – Γραμματείας κα. Μουσελίμη Βασιλική για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνέχεια εισηγήθηκε το δωδέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση μεταφοράς και εγκατάστασης της τηλεφωνικής γραμμής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο γραφείο κίνησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης»
Θέμα 12.
Απόφαση 35
Η Πρόεδρος κατέθεσε στα μέλη την υπ’ αριθμό 6/2015 Μελέτη που συνέταξε ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου κ. Καλλούδης Αλέξανδρος, αναφορικά με την πλήρη εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 για τις ανάγκες δικτύου φωνής και δεδομένων. Το Δίκτυο φωνής – δεδομένων μεταξύ του τερματικού σταθμού (ΟΤΕ) και του πρατηρίου καυσίμων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ θα συνδεθεί μέσω UTP καλωδίου cat – 5e το οποίο και θα υπογειοποιηθεί για λόγους ασφάλειας αλλά και προστασίας λόγω του αμαξοστάσιου της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ και της διέλευσης πολλών οχημάτων.
Στην συνέχεια έδειξε στα μέλη μια φωτογραφία που δείχνει την όλη απόσταση, διευκρινίζοντας ότι η παροχή υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες του γραφείου κίνησης που στεγάζεται στο αμαξοστάσιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης εντός του εργοταξίου του Δήμου. Η συνολική απόσταση του καλωδίου είναι 140 m και η τοποθέτηση του προτείνεται να γίνει με εργολαβία. Θα ανοιχθεί κανάλι βάθους 35-40 εκ στο οποίο και θα τοποθετηθεί το καλώδιο αλλά και θα περαστεί από πάνω του πλαστική ταινία επισημάνσεως πορτοκαλί χρώματος για λόγους ασφαλείας.
Το συνολικό κόστος της μελέτης δεν θα ξεπερνάει τα 497,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ. 6265.01 του προϋπολογισμού εξόδων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
Αναλυτικά η οικονομική μελέτη έχει ως εξής:
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΞΙΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με ΦΠΑ)
Καλώδιο Utp 305 m
1 τεμ
140,00 €
162,40 €
Ταινία επισήμανσης
140 μετρα
0,70/ m
113,68 €
Εργασία
1
180,00 €
221,40 €
ΣΎΝΟΛΟ
497,48 €
Συνεχίζοντας η Πρόεδρος αφού ενημέρωσε τα μέλη ότι έχουμε λάβει την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 241, 11/3/2015 προσφορά της εταιρείας EXTEND συνολικής αξίας 495,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , πρότεινε στα μέλη την απευθείας ανάθεση στην προαναφερόμενη εταιρεία λόγω εξαιρετικά κατεπείγουσας ανάγκης αφού αυτή την στιγμή το γραφείο κίνησης δεν έχει τηλέφωνο και δεν μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα, ενώ δεν μπορεί να γίνει ανεφοδιασμός των καυσίμων αφού το σύστημα λειτουργεί με τηλεφωνική γραμμή. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η εν λόγω εταιρεία θα προβεί αφιλοκερδώς και στην εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο γραφείο κίνησης.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: Στο σύνολο τους τα παριστάμενα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους και δηλώσαν τη θετική τους ψήφο.
Κλείνοντας η Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, κάλεσε τα παριστάμενα μέλη, ν’ αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την περαίωση της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 257 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
3. Την υπ’ αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ-1111 Β’ απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες δεν συντάσσονται μελέτες γενικά για υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ
5. Το άρθρο 6 της Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
6. Το υπ’αρ. ΦΕΚ 577/2-3-2012 περί συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύστασης νέας Κοινωφελούς με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας
7. Την υπ’αρ. 250/ 19.9.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δ.Σ.
8. Την υπ’ αρ. 77/ 3.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
9. Την ανάγκη της Επιχείρησης για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.
10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Επιχείρησης στον
ΚΑ 6265.01.
11. Την υπ’ αριθμό 241, 11/3/2015 προσφορά της εταιρείας EXTEND συνολικής αξίας 495,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την υπ’ αριθμό 6/2015 σχετική μελέτη.
13. Το γεγονός ότι η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 €.
14. Την κατεπείγουσα ανάγκη του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης για τη σχετική υπηρεσία δεδομένου ότι αυτή την στιγμή το γραφείο κίνησης δεν έχει τηλέφωνο και δεν μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα ενώ δεν μπορεί να γίνει ανεφοδιασμός των καυσίμων αφού το σύστημα λειτουργεί με τηλεφωνική γραμμή.

καυσίμων αφού το σύστημα λειτουργεί με τηλεφωνική γραμμή. Επίσης ενημέρωσε τα μέλη ότι η εν λόγω εταιρεία θα προβεί αφιλοκερδώς και στην εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο γραφείο κίνησης.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά.
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: Στο σύνολο τους τα παριστάμενα μέλη εξέφρασαν την άποψή τους και δηλώσαν τη θετική τους ψήφο.
Κλείνοντας η Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, κάλεσε τα παριστάμενα μέλη, ν’ αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την περαίωση της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 257 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
3. Την υπ’ αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, ΦΕΚ-1111 Β’ απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες δεν συντάσσονται μελέτες γενικά για υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ
5. Το άρθρο 6 της Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
6. Το υπ’αρ. ΦΕΚ 577/2-3-2012 περί συγχώνευσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και σύστασης νέας Κοινωφελούς με την επωνυμία: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας
7. Την υπ’αρ. 250/ 19.9.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δ.Σ.
8. Την υπ’ αρ. 77/ 3.10.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
9. Την ανάγκη της Επιχείρησης για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.
10. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Επιχείρησης στον
ΚΑ 6265.01.
11. Την υπ’ αριθμό 241, 11/3/2015 προσφορά της εταιρείας EXTEND συνολικής αξίας 495,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την υπ’ αριθμό 6/2015 σχετική μελέτη.
13. Το γεγονός ότι η δαπάνη της παροχής υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 €.
14. Την κατεπείγουσα ανάγκη του Τομέα Αστικής Συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης για τη σχετική υπηρεσία δεδομένου ότι αυτή την στιγμή το γραφείο κίνησης δεν έχει τηλέφωνο και δεν μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα ενώ δεν μπορεί να γίνει ανεφοδιασμός των καυσίμων αφού το σύστημα λειτουργεί με τηλεφωνική γραμμή.

15. Τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης για το έτος 2015.
16. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το έτος 2015.
17. Την Εισηγητική Έκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων της Επιχείρησης για το έτος 2015.
18. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι επί συνόλου μελών έντεκα (11) υπέρ της πρότασης ψήφισαν και οι έντεκα (11).
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης δικτύου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης .
Εγκρίνει την υπ’ αριθμό 6/2015 Μελέτη για την παροχή υπηρεσίας πλήρης εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 για τις ανάγκες δικτύου φωνής και δεδομένων προϋπολογισμού 497,48 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναθέτει απ’ ευθείας την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης δικτύου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης , στην εταιρεία « EXTEND Εμπόριο και Επισκευή Η/Υ του κ. Αλαβέρα Ιωαν. Παναγιώτη με έδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 57, και ΑΦΜ 120513592 Δ.Ο.Υ Κω».
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ποσού 495,20 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σε βάρος του Κ.Α 6265.01 του Προϋπολογισμού έτους 2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 3ο πρακτικό της από 11/3/2015 συνεδρίασης, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Τα Μέλη
Πη Βασιλεία Κιαπόκα Καλλιόπη
Γιωργαλής Λάμπρος
Γιάχου Δήμητρα
Πιστικάκης Μιχαήλ
Κικέ Μαρία
Τσολάκη Ελένη – Ξανθίππη
Αγαπόπουλος Αχιλλέας
Γκιντιζές Αντώνιος
Κανταρζή Σταματία
Γιωργαλλής Μιχαήλ – Αναπληρ. μέλος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s