2.932 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

images_easyblog_images_782_Blog_Images_Where-to-buy-cheap-ink-cartridges

Νέα απευθείας ανάθεση ύψους 2.932 ευρώ Διαβάστε την απόφαση
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ
Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 11 Κως, Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015
Τηλ. : 22420-29130
Φάξ : 22420-29120 Θέμα: Ανάθεση «Προμήθεια εντύπων και
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων (Μελάνια) »για τις ανάγκες του
ΔΛΤ Κω»
Email : dltko1@otenet.gr
Πληρ. :
Απόφαση Προέδρου
27/2015
Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ,
έχοντας υπόψη:
1) Το ΠΔ 123/2001 όπως τροπ. & ισχύει,
2) Το ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/06) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
3) Το ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
4) Τις δ/ξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του ν.3731/08 με τις οποίες αναδιατυπώθηκε το άρθρο
209 του ΔΚΚ και προστέθηκαν παρ. 9 & 10 σχετικά με τα θέματα ανάθεσης υπηρεσιών που
δεν υπάγονται στις δ/ξεις του Ν. 3316/2005,
5) Την ΚΥΑ αρ. 27319/02 (ΦΕΚ 945Β/02) με την οποία αναπροσαρμόστηκαν τα όρια για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών που πραγματοποιούνται με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και ανέρχονται στο ποσό των 15.000 € συμπερ. ΦΠΑ,
6) Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Κω έτους 2015, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. 101920/14 (ΑΔΑ:ΩΛΞΚΟΡ1Ι-ΣΗΨ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, όπου αναγράφεται η σχετική πίστωση στον ΚΑΔ 10.6613 και 30.6613,
7) Το πρωταρχικό αίτημα του φορέα με απ ΔΛΤ ΚΩ 493/2015(ΑΔΑ:6642ΟΡΓΜ-ΚΔ0),
8) Την έγκριση του πρωταρχικού αιτήματος με απ ΔΛΤ ΚΩ 494&495/2015(ΑΔΑ: 7ΥΥΥΟΡΓΜ-
ΣΜΘ),
9) Την με ΑΜ 20/2015 μελέτη ΤΥ υπηρεσίας ΔΛΤ ΚΩ
10) Tην ΕΑ 21/2015, γνωμοδότηση/εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης, περί «της έγκρισης
προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (μελάνια)
για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Κω, με απευθείας ανάθεση»,
11) Την 27/12-06-2015 απόφαση Προέδρου ΔΛΤ ΚΩ, περί του τρόπου επιλογής αναδόχου
με απευθείας ανάθεση.

12) Την 508/2015 (ΑΔΑ: 6ΜΛΔΟΡΓΜ-092) πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή ανα-
δόχου,
13) Τις προσφορές με απ 519,523,524,525,526/2015, που κατατέθηκαν,
14) Το ΕΑ 25/12-06-2015 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης προσφορών,
15) Την ανάγκη για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων (Μελάνια) για τις ανάγκες του ΔΛΤ Κω,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Εγκρίνει το πρακτικό ΕΑ 25/12-06-15 αξιολόγησης προσφορών, που αφορά την
«Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
(Μελάνια)», με προσφερόμενη τιμή 2.932,80€ (συμπερ. ΦΠΑ 16%).
2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (Μελάνια)», βάσει της 20/2015 μελέτης
της ΤΥ του ΔΛΤ ΚΩ, στην εταιρεία ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ελευθέριου Βενιζέλου 57
–85300 Κως, ΑΦΜ 120513592 – ΔΟΥ ΚΩ, συνολικού κόστους 2.932,80€,
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%), όπως αυτό αναγράφεται στην με απ 519/11-06-2015
οικονομική προσφορά του.
3.Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΔ 10.6613 και 30.6613 εγκεκριμένου προϋπολογι-
σμού οικονομικού έτους 2015.
Ο Αντιπρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ
Γεώργιος Κοκαλάκης

Δείτε την απόφαση εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9A55%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%9C-%CE%A72%CE%A8

6 Comments

 1. Με εκπληξη πληροφορήθηκα απο φίλους οτι κάποιο blog προσπαθεί να πλήξει εμένα συκοφαντώντας την επιχείρηση μου.
  Είμαι σίγουρος οτι γνωρίζετε πολύ καλά πώς γίνονται οι διαγωνισμοί όπως και η απόφαση που αναφέρεται στην ανάρτηση σας λέει καθαρά
  οτι ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός και μπορεί οποιος θέλει να λάβει μέρος σ’αυτόν.Με τις 5 προσφορές που κατατέθηκαν είχαμε την μικρότερη προσφορά,
  ρίξαμε το κέρδος μας σε λογικά πλαίσια για να πάρουμε μια δουλείά που θα πρέπει να έχουμε την οικονομική δυνατότητα να την καλύψουμε και να πληρωθούμε
  με άγνωστη ημερομηνία.Δε θα απολογηθώ γιατί η προσφορά μας ήταν η πιο οικονομική,είμαι τίμιος άνθρωπος έχω μάθει να αγωνίζομαι στη ζωή μου και δε θα με
  αναγκάσει κανείς να μην πέρνω μέρος σε διαγωνισμούς που αφορούν τη δουλειά μου.
  Επειδή ασχολούμαι με τα κοινά που αφορούν τον τόπο μου δε σημαίνει πώς θα σταματήσει και η ζωή μου.Σταματήστε να κάνετε κακό σε νέους ανθρώπους που
  παλεύουν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες σημερινές καταστάσεις,σας βλεπουν και άλλοι νέοι που ενδεχομένως θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και τους
  κοβεται τον αέρα με τον τρόπο που λειτουργείτε.Επειδή το blog είναι τελείως απρόσωπο μίλησα με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και σας ενημερώνω οτι αν δεν
  κατέβει η ανάρτηση θα περάσω σε αγωγή.

  1. Κύριε Αλαβερα το νομιμο δεν ειναι και ηθικο!
   Διαβαστε τα αρθρα του κ.Χονδρου επι δημαρχιας Καισερλη τα ιδια γινοντουσαν και ηταν νόμιμα,ηθικα ηταν?

 2. Κύριε Π.Αλαβέρα με το να ανεβάζουμε την απόφαση που υπάρχει ήδη στο διαύγεια και έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες νομίζουμε πως δεν κάνουμε κακό ούτε σε εσάς αλλά ούτε και στην επιχείρηση σας.
  Εξάλλου ανεβάσαμε αυτούσια την απόφαση όπως υπάρχει στο παρακάτω λινκ.

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9A55%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%9C-%CE%A72%CE%A8

 3. Δεν είχες τον ίδιο τίτλο,χαίρομαι που κατάλαβες το λάθος σου και το διόρθωσες! Ελπίζω να μη χρειαστεί να επικοινωνίσουμε ποτέ ξανά (απο εδώ) παρά μόνο έξω,στο δρόμο όπως έχουμε συνηθίσει,καλή σου μέρα

 4. Και οι νεοι ανθρωποι ακολουθούν…..
  Μια απευθείας αναθεση για μελανια κοντα στις 3 χιλιαδες ευρώ.ΝΟΜΙΜΑ.
  Υπαρχει και το αλλα όμως,να εισαι υποψηφιος και να παιρνεις αναθεσεις…..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s