ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΟ 2008…

big_Dimotiki Tv01

Ας θυμηθούμε απόψε με ποια κριτήρια γινόντουσαν οι προσλήψεις στη Δημοτική τηλεόραση επί εποχής κ.Κυρίτση το 2008 και τι έλεγε ο Συνήγορος του Πολίτη.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Παπαδάτου Τηλέφωνο: 2131364379 TELEFAX: 210-3744383

 

Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2008

Α.Π.:   65336

ΠΡΟΣ:    Περιφέρειες του Κράτους:

α) Δ/νσεις Αυτ/σης και Αποκ/σης

Έδρες τους.

β) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Διοίκησης στους Νομούς.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δημοσιογράφων σε επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης ΟΤΑ ΣΧΕΤ: Το με αριθ. αναφοράς 2014/8-2-2008 και ημερομηνία 6-10-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη

Μετά τη διερεύνηση καταγγελιών για τη νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης δημοσιογράφων σε επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης των ΟΤΑ από το Συνήγορο του Πολίτη έχει διαπιστωθεί η παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και η θέσπιση υποκειμενικών, ασαφών και αορίστων κριτηρίων πρόσληψης που εισάγουν διακρίσεις σε θέματα ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, φύλου και εμφάνισης

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας σας και τις επιχειρήσεις τους για την υποχρέωση εφαρμογής των αρχών της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3304/2005 και 3488/06.

Ειδικότερα, τα κριτήρια πρόσληψης των δημοσιογράφων πρέπει να είναι συγκεκριμένα και αντικειμενικά, να μην εισάγουν διακρίσεις και να γνωστοποιούνται εξ αρχής   στους υποψηφίους.

Με Ε.Υ. Η Διευθύντρια

                                                                                    κ α/α Η Τμηματάρχης

Επισυνάπτεται το με αριθ. αναφοράς 2014/8-2-2008 και ημερομηνία 6-10-08 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη

 

 

 

 

06.10.2008 2014/08.02.2008 Πρεβεζάνου Κων/να Καραγεώργου Μαρία 210 7289730

210 7289762

210 7289770

 

Προς:

  1. ΔημοτικόΡαδιοτηλεοπτικόΣταθμόΚω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300

Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού

  1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εσωτερικών Σταδίου 27, ΤΚ 10183

Υπόψη Γενικού Γραμματέα κου Πάτροκλου Γεωργιάδη

  1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος, ΤΚ 85100

Υπόψη Γ.Γ. Περιφέρειας κου Χαρ. Κόκκινου

Θέμα:  Έλεγχος       κριτηρίων   για   την   πρόσληψη    δημοσιογράφων  ορισμένου χρόνου από ΔΗΡΑΣ Κω

****************************

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο Συνήγορος του Πολίτη με το παρόν έγγραφο επιθυμεί να θέσει υπόψη σας τα κάτωθι, σε συνέχεια της αναφοράς που υπέβαλε στην Αρχή η κυρία ****. Όπως γνωρίζετε, η κυρία **** συμμετείχε στην από 21/12/2007 ανακοίνωση Δημοτικού Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού (ΔΗ.ΡΑ.Σ.) Κω για πρόσληψη δημοσιογράφων, υποβάλλοντας στις 9/1/2008 αίτηση συνοδευόμενη με σχετικά δικαιολογητικά. Ζήτησε τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη για το λόγο ότι δεν απαντήθηκε από την πλευρά σας η από 19/1/2008 αίτησή της, στην οποία ζητούσε να της γνωστοποιήσετε τα πρακτικά της συνεδρίασής σας και τα κριτήρια που λάβατε υπόψη σας για τις επιλογές δημοσιογράφων.

Κατά τη διερεύνηση της εν λόγω αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης του απαντητικού εγγράφου του ΔΗ.ΡΑ.Σ. Κω στο έγγραφό μας με ημερομηνία 10.04.2008, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και συγκεκριμένα:

Α. Απόσπασμα από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΗΡΑΣ Κω της 20ης/12/2007, όπου εκφράζεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της επιχείρησης,

1

 

Β. Την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για πρόσληψη δημοσιογράφου στο σταθμό σας, με αριθμ. πρωτ. 37, η οποία δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο στις 21.12.2007,

Γ. Το απόσπασμα από το 1ο πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 18.01.2008 με  θέμα  «πρόσληψη  δημοσιογράφων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων αναγκών με σύμβαση ορισμένου χρόνου»,

Δ. Την εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αριθμ.πρωτ. 17263/31.12.2008.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, αφού μελέτησε τα στοιχεία που περιέχονται στο απαντητικό έγγραφο και στα συνημμένα, θα ήθελε να παρατηρήσει τα ακόλουθα:

  1. Κρίσιμα δεδομένα

Στην ανακοίνωσή σας που δημοσιεύθηκε στον τύπο αναφερόταν: «Ζητούνται δημοσιογράφοι για εργασία στο ΔΗΡΑΣ Κω, Δημοτική Τηλεόραση-Ράδιο Κως. Κατάθεση βιογραφικών έως Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2008». Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στην εν λόγω ανακοίνωση δεν αναφερόταν κανένα περαιτέρω στοιχείο, προϋπόθεση ή κριτήριο.

Στις 18.01.2008, και αφού είχε λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και είχαν υποβληθεί τα βιογραφικά των υποψηφίων, με την απόφαση αριθμός 9, το Δ.Σ. ενέκρινε ως κριτήρια για τις προσλήψεις τα παρακάτω:

«η νεότητα, αφού θέλουμε νέα πρόσωπα-η ηλικία των υποψηφίων προκειμένου να δοθεί δυναμική ευελιξία στη λειτουργία του σταθμού με την επάνδρωσή του από νέους ανθρώπους με διάθεση.

Η ύπαρξη δυνατότητας σε σχέση με την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου, για ευέλικτη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά στη δημοσιογραφική κάλυψη και παρουσίαση των τρεχόντων και πολλές φορές επειγόντων θεμάτων της επικαιρότητας, η οποία απαιτεί, σε συχνή βάση, τόσο τη μετάβαση σε διαφορετικούς τόπους όσο και την εργασία σε μη επακριβώς καθορισμένους χρόνους.

Σχέση με τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία.

Η συνεργασία- η κατά το δυνατόν καλύτερη διασφάλιση των προοπτικών ομαλής και επιτυχούς συνεργασίας του σταθμού μας με τον υποψήφιο, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία προβληματικών και συγκρουσιακών σχέσεων.

Ηεμφάνισητουυποψηφίου,κυρίαρχογιατοάτομοπουθαπαρουσιάζει το δελτίο ειδήσεων».

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συνήλθε για να προβεί σε αξιολόγηση των βιογραφικών αυτών, με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Στην συζήτηση που ακολούθησε αναφέρονται δηλώσεις όπως «Τη δεδομένη στιγμή πρέπει να δώσουμε φρεσκάδα» «στον τομέα του παρουσιαστή πάνω από όλα μετράει να γράφει ωραία στο γυαλί» «βασικά κριτήρια η όρεξη για δουλειά, να είναι νέος άνθρωπος, να γράφει στο γυαλί» «πρέπει να αναλάβουν οι νέοι τη σκυτάλη» «τις ειδήσεις πρέπει να τις λένε νέα άτομα,

2

 

αλλιώς δεν παίρνουμε κανένα άτομο» «πώς ένας άνθρωπος θα ενταχθεί μέσα σε ένα χώρο εργασίας όταν αμφισβητεί τους εργαζόμενους που το αποτελούν;».

Στο απαντητικό έγγραφό σας προς τον Συνήγορο του Πολίτη με αριθμ. πρωτ. 39/23.06.2008 αναφέρεται ότι, «παρά το γεγονός ότι ο Σταθμός μας δεν όφειλε να τηρήσει ειδική νομοτυπική διαδικασία κατά τις εν λόγω προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού», προβήκατε τόσο σε αποστολή της απόφασης του Δ.Σ. για έγκριση των προσλήψεων στην αρμόδια Περιφέρεια, όσο και σε δημοσίευσή της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο, και αποφασίσατε κατά πλειοψηφία την πρόσληψη των 2 ατόμων. Το έγγραφό σας καταλήγει ότι «από το σύνολο των προεκτεθέντων προκύπτει ευθέως και σαφώς ότι το Δ.Σ. του σταθμού μας ενήργησε κατά απόλυτα σύννομο και θεμιτό κατά τον τύπο και την ουσία τρόπο, κατά τη διαδικασία των εν λόγω προσλήψεων, βάσει επιτρεπτών και χρηστών για την προκείμενη περίπτωση κριτηρίων επιλογής».

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, αφενός του ελέγχου νομιμότητας των ενεργειών της διοίκησης, περιλαμβανομένων αυτών των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων (άρθρο 3, ν. 3094/2003), αφετέρου της παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης (άρθρο 13, ν. 3488/2006 και άρθρο 19, ν. 3304/2005), με τις οποίες είναι επιφορτισμένος, ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί με την παρούσα για να σας υποδείξει προβλήματα νομιμότητας των κριτηρίων που επικαλείστε, προς αποφυγή παρόμοιων πρακτικών στο μέλλον.

2. Παραβίαση της αρχής της διαφάνειας κατά τη διαδικασία

Ως γνωστό, οι δημοτικές επιχειρήσεις διανύουν ακόμη την μεταβατική περίοδο, από τις διατάξεις του προηγούμενου ΔΚΚ (410/1995) προς την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και νομικού καθεστώτος που εισάγει ο ΔΚΚ 3463/2006, άρθρο 252 έως 270. Η μεταβατική αυτή περίοδος είχε αρχικά ορισθεί από 08.06.2007 που ίσχυσε σε γενικές γραμμές ο νέος ΔΚΚ μέχρι και 31.12.2007, αλλά παρατάθηκε εν τέλει για 31.12.2008.

Στις 22.02.2007 το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο 16 (ΥΠΕΣ/10819/2007), με τίτλο «Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων των ΟΤΑ». Στην σελίδα 4 της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρεται ότι «οι επιχειρήσεις ραδιοφωνίας και τηλεόρασης των ΟΤΑ χαρακτηρίζονται ως «ιδιόμορφες» αλλά συνήθως οι ΟΤΑ τις συνιστούν βάσει του άρθρου 277 του π.δ. 410/95, δηλαδή ως αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με το άρθρο 254 παρ. 1 του νέου ΔΚΚ «Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος». Η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών με αντάλλαγμα από μια δημοτική επιχείρηση, όπως ρητά επιτρέπει το άρθρο 259 παρ. 3 του νέου ΔΚΚ, δεν αποκλείει τον κοινωφελή χαρακτήρα της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκείται κερδοσκοπικά.

3

 

Στο κεφάλαιο Γ′ της προαναφερθείσας εγκυκλίου (σελ. 31) αναφέρεται ότι: Ο Δήμος ή η Κοινότητα μπορεί με ειδικές διατάξεις νόμου να συνιστά επιχειρήσεις ειδικού σκοπού. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας αποτελούν, πλην των ΔΕΥΑ, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

Κατά την μεταβατική περίοδο (μέχρι και 31.12.2008) οι υφιστάμενες δημοτικές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό τους προσωπικό, αορίστου και ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι κανονισμοί προσωπικού τους (άρθρο 283 παρα. 2, εδάφιο α΄ του π.δ. 410/95) και πάντως χωρίς την τήρηση του συστήματος προσλήψεων που προβλέπει ο ν. 2190/94 ή το π.δ. π.δ.524/1980. Δεσμεύονται ωστόσο στην τήρηση του άρθρου 3, παρ. 7 της ΥΑ 25027/19.04.1984 (ΦΕΚ 244/Β), σύμφωνα με το οποίο: «Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για τη διασφάλιση της δημοσιότητας των διαδικασιών και της λειτουργίας της επιχείρησης με διάφορα μέτρα, όπως είναι […] η δημοσιότητα στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 1».

Είναι προφανές από τα ανωτέρω αναφερόμενα, ότι η απαίτηση για διαφάνεια στη διαδικασία των προσλήψεων μιας δημοτικής επιχείρησης αυτού του τύπου προϋποθέτει αρκετές δεσμεύσεις στο επίμαχο ζήτημα των προσλήψεων. Το ζήτημα των προσλήψεων στην Ελληνική διοίκηση είναι πάντοτε επίκαιρο. Στη συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας έχει από μακρού χρόνου εδραιωθεί η δυσπιστία έναντι των διαδικασιών επιλογής του προσωπικού και η καχυποψία περί ευνοιοκρατίας. Κατά συνέπεια, οι εν ευρεία έννοια δημόσιοι φορείς απαιτείται να επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην τήρηση των αρχών της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού. Υπό αυτό το πνεύμα, οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε σταδίου της διαδικασίας μιας πρόσληψης, πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστοί και σαφείς τόσο για τους υποψήφιους όσο και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η εκ των υστέρων θεσμοθέτηση κριτηρίων για κάθε πρόσληψη πέραν ότι προσβάλει την αρχή της διαφάνειας υποσκάπτει την οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης και σε καμία περίπτωση δε συνάδει προς το πνεύμα μιας σύγχρονης χρηστής διοίκησης.

3. Παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου

Η ελληνική έννομη τάξη έχει εκτενές νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την υποχρέωση της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων. Συγκεκριμένα, ο ν. 3304/2005 αφορά την «εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού». Με τον νόμο αυτόν ενσωματώθηκαν στην ελληνικήέννομητάξηδύοΟδηγίεςτηςEE:α)η Οδηγία 2000/43/ΕΚ «περίεφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» στους τομείς της απασχόλησης, της εργασίας, της συμμετοχής σε σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές παροχές και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενταιστοκοινό,καιβ)η Οδηγία 2000/78/ΕΚ «γιατηνκαταπολέμησητων

1 Κωσταβάρα Ε. Βασιλικής, Η πρόσληψη καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού προσωπικού στις δημοτικές επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία των κοινωφελών κατά το νέο ΔΚΚ (ν. 3463/2006). Αρμενόπουλος 2007, 11 (1840-1845)

4

 

διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποκλειστικά στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Ειδικότερα με τα άρθρα 7, παρ. 1 και 8 παρ. 1, απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, μεταξύ άλλων και λόγω ηλικίας, ως προς τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ιδίου νόμου, δεν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης, αν, λόγω της φύσης των συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου, εντός του οποίου ασκούνται, η ηλικία αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση, ανάλογη προς το σκοπό που επιδιώκεται, που πρέπει να είναι θεμιτός.

Περαιτέρω, ο ν. 3488/2006, αφορά την «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας». Ο ανωτέρω νόμος ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του νόμου αυτού, απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης, όσον αφορά στους όρους πρόσβασης στη μισθωτή ή μη απασχόληση ή γενικά στην επαγγελματική ζωή, περιλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριότητας.

Σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων, που θέσπισε το Δ.Σ. του ΔΗΡΑΣ Κω, υπό το πρίσμα των προαναφερθεισών διατάξεων, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

– Τοκριτήριουπ’αριθμ.1«νεότητα»εισάγειάμεσηδιάκρισησεβάρος υποψηφίων μεγαλύτερης ηλικίας, κατά παράβαση των άρθρων 7 παρ. 1 και 8 παρ. 1 του ν. 3304/2005, χωρίς καν να προσδιορίζει την ηλικιακή ομάδα την οποία θεωρεί επιθυμητή, ούτε να αιτιολογεί ειδικά την ανάγκη αυτή. Απλά συνδέει στερεοτυπικά και γενικευμένα την νεότητα με την «δυναμική ευελιξία» και την «διάθεση». Εξάλλου, δεν προκύπτει ότι η ηλικία είναι ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη θέση ή για το συγκεκριμένο επάγγελμα (άρθρο 9, ν. 3304/05).

– Το κριτήριο υπ’ αριθμ. 2 εισάγει διάκριση λόγω οικογενειακής κατάστασης κατά παράβαση του άρθρου 5 ν. 3488/06, η οποία ενδεχομένως να συνιστά και έμμεση διάκριση λόγω φύλου, κατά παράβαση της ιδίας διάταξης, με δεδομένο ότι το εν λόγω κριτήριο θίγει πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών, οι οποίες βαρύνονται, κυρίως, με την φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτωμένων μελών.

– Τοκριτήριοτηςεπαγγελματικήςκατάρτισηςκαιεπάρκειαςτοποθετείται στην 3η ιεραρχικά θέση, και μάλιστα χωρίς να συνοδεύεται από καμία συγκεκριμένη διατύπωση για τίτλους σπουδών, μιλώντας γενικά και αόριστα για «σχέση με τη δημοσιογραφία».

– Τοκριτήριουπ’αριθμ.5εισάγειδυσμενήμεταχείρισημεβάσητο υποκειμενικό στοιχείο της εξωτερικής εμφάνισης, συνοδευόμενο από τα

5

 

σχόλια που έχουν συμπεριληφθεί στην απόφαση 10 «μετράει να γράφει ωραία στο γυαλί», το οποίο εμφανώς προσβάλλει την προσωπικότητα των υποψηφίων.

4. Συμπεράσματα- Διαπιστώσεις

Όπως προκύπτει σαφώς από τα προεκτεθέντα, ο Συνήγορος του Πολίτη, τόσο ως φορέας ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της διοίκησης όσο και ως φορέας προώθησης και παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, κρίνει ότι η καταγγελθείσα διαδικασία που τηρήθηκε από τον ΔΗΡΑΣ Κω κατά την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, πάσχει πολλαπλώς:

– Δεν ετέθησαν από την αρχή συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία να γνωστοποιούνται στους υποψηφίους ήδη από την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Αντίθετα τα κριτήρια θεσπίστηκαν μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων και λίγο πριν την έκδοση της απόφασης πρόσληψης, και είναι πλήρως υποκειμενικά, ασαφή και αόριστα, μη υποκείμενα σε ουσιαστικό έλεγχο. Αυτό αποτελεί παραβίαση της υφιστάμενης υποχρέωσης διαφάνειας της διαδικασίας.

– Ταθεσπισθέντακριτήριαελέγχονταιπεραιτέρωωςαντίθεταπροςτουςν. 3304/05 και 3488/06 και άρα ως μη νόμιμα, δεδομένου ότι εισάγουν άμεσες διακρίσεις σε θέματα ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιθανόν και έμμεση διάκριση λόγω φύλου, ενώ επίσης προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των υποψηφίων προτάσσοντας το νεαρό της ηλικίας, την «φρεσκάδα» (την εξωτερική εμφάνιση που γράφει ωραία στο γυαλί), ενώ το κριτήριο της επαγγελματικής κατάρτισης και επάρκειας αντιμετωπίζεται ασαφώς ως δευτερεύον (τις ειδήσεις πρέπει να τις λένε νέα άτομα αλλιώς δεν παίρνουμε κανένα άτομο).

Εφόσον η σχέση εργασίας ορισμένης διάρκειας για την οποία έγινε η προκήρυξη έχει ήδη λήξει, δεν υφίσταται πλέον περιθώριο επανόρθωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Ωστόσο, σας εφιστούμε την προσοχή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα προβείτε σε παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον, ώστε να φροντίσετε να τηρηθεί πιστά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο ως προς τη νομιμότητα των ενεργειών σας όσο και ως προς την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων.

6

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και το ΥΠ.ΕΣ., προς τα οποία απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να φροντίσουν με εγκύκλιες οδηγίες για την ενημέρωση και των υπολοίπων δημοτικών επιχειρήσεων, ως προς τα όσα εκτίθενται ανωτέρω.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση

Σταματίνα Γιαννακούρου                                           Καλλιόπη Σπανού

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη                                              Βοηθός Συνήγορος του

Πολίτη

Κύκλος Ισότητας των Φύλων                                    Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη

Κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ

Τμήμα Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων ΟΤΑ

Σταδίου 27, ΤΚ 101 83

2. Δήμος Κω

Ακτή Κουντουριώτη 7, Κως, ΤΚ 853 00

Υπόψη Δημάρχου κου Γ. Κυρίτση

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s